Algemene Voorwaarden

CoolBit hanteert de algemene voorwaarden die op deze pagina te vinden zijn. U kunt deze online lezen of opslaan in de volgende formaten. Wilt u het document opslaan, klik dan met de rechtermuisknop op het gewenste document en kies voor 'Opslaan als'.

Algemene Voorwaarden (1 oktober 2012)

Artikel 1. Definities

 1. CoolBit: het bedrijf CoolBit, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24428502.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met CoolBit een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie CoolBit een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 3. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 4. Dienst: de diensten die CoolBit ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals omschreven in de offerte of nader overeengekomen.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen CoolBit en Opdrachtgever krachtens welke CoolBit de Dienst zal uitvoeren.
 6. Website: www.coolbit.nl

Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

 1. CoolBit zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Aanpassing van de omschrijving van de Dienst geldt als een wijziging van de Overeenkomst.
 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door CoolBit, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. Opdrachtgever dient de offerte schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat CoolBit werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.
 4. Naast de hierboven vermelde wijze is het tevens mogelijk om via het bestelproces op de Website een dienst af te nemen bij CoolBit. De op de Website aangegeven omschrijving van de dienst is bindend.
 5. Indien Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt CoolBit Onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 6. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft CoolBit het recht de prijzen hierop aan te passen en, indien CoolBit dit naar haar oordeel noodzakelijk acht, de Overeenkomst te ontbinden.
 7. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor CoolBit alleen bindend indien en voor zover deze door CoolBit uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 9. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. Zie voor wijziging van deze Algemene Voorwaarden artikel 17.
 10. De Overeenkomst ontstaat op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door CoolBit.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal CoolBit zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert CoolBit dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft CoolBit het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. CoolBit zal Opdrachtgever hierover tijdig informeren. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CoolBit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan CoolBit worden verstrekt en dat deze juist zijn.
 5. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal CoolBit Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een administratief account (het Extranet) waarin alle gegevens van Opdrachtgever en zijn facturen zijn weergeven en waarmee onder andere berichten (Tickets) aan CoolBit kunnen worden verstuurd. Via het Extranet kan Opdrachtgever tevens de door hem afgenomen Dienst(en) beheren (al dan niet via een link naar een externe beheertool) met inbegrip van het beheren van de accounts, en de mogelijkheden en beperkingen van die accounts, voor individuele gebruikers van Opdrachtgever. Voorgaande binnen de in de offerte aangegeven grenzen of andere voor Opdrachtgever toegankelijke en kenbare locatie aangegeven grenzen.
 6. Ieder actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan CoolBit te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 7. CoolBit heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens CoolBit niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Wijziging dienst

 1. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 2. Indien CoolBit, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is CoolBit gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat CoolBit tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn, tenzij anders weergegeven, exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Alle prijzen op de website dan wel alle prijzen genoemd op andere (elektronische) materialen van CoolBit zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is CoolBit gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen. CoolBit zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van de tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarheid van diensten (en producten) van CoolBit.
 2. CoolBit zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, indien niet anders overeengekomen, vooraf een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst
 3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door CoolBit.
 4. Indien Opdrachtgever via het bestelproces op de Website een dienst afneemt dient hij zijn betaling te doen op de in het bestelproces voorgeschreven wijze.
 5. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door CoolBit.
 6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 8. In bovenstaande gevallen heeft CoolBit voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 7. Beschikbaarheid van systemen

 1. Indien de Dienst (mede) geleverd wordt via systemen en/of netwerken van CoolBit, zal CoolBit zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door CoolBit opgeslagen gegevens te realiseren.
 2. CoolBit biedt geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel in de bestelprocedure op de website middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 3. CoolBit maakt, bijvoorbeeld voor het geval van een systeem-storing, regelmatig backups van haar systemen. Opdrachtgever is echter voor eigen gebruik zelf als enige verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën (backups) van de op de systemen van CoolBit opgeslagen gegevens. Het is in sommige gevallen, tegen betaling, mogelijk (een gedeelte van) de door CoolBit gemaakte backup terug te plaatsen. De kosten hiervoor zullen apart en vooraf aan Opdrachtgever worden meegedeeld.
 4. CoolBit zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. CoolBit is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). CoolBit is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 5. Opdrachtgever dient de door haar op de systemen van CoolBit geïnstalleerde software (scripts, applicaties e.d.) up-to-date te houden. Indien gewenst kan CoolBit assisteren bij de installatie hiervan. Hieraan zijn te allen tijde kosten verbonden.
 6. CoolBit is niet aansprakelijk, indien door het niet up-to-date zijn van de door Opdrachtgever geïnstalleerde software, wegens een door CoolBit gedane update aan de door haar gebruikte software, Opdrachtgever schade leidt (door bijvoorbeeld het niet langer functioneren van de website).
 7. CoolBit zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van CoolBit. CoolBit kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Het is bij het gebruik van zulke netwerken niet de verantwoordelijkheid van CoolBit de hiervoor vermelde wettelijke en contractuele voorwaarden ter hand te stellen aan Opdrachtgever.
 8. Indien naar het oordeel van CoolBit een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van CoolBit of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is CoolBit gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. De hieruit voortvloeiende kosten voor maatregelen kunnen, in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Opdrachtgever, op Opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 8. Hosting en aanverwante diensten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal via de servers van CoolBit in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat
  • smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is,
  • erotisch of pornografisch is, tenzij expliciet toegestaan in de offerte,
  • inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht,
  • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie,
  • hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,
  • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of
  • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
 3. Naast het bovenstaande is het, indien anders overeengekomen, tevens niet toegestaan Internet Relay Chat- (IRC) diensten te draaien of te gebruiken via de systemen van CoolBit.
 4. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks CoolBit, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. CoolBit zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die hierdoor bij derden ontstaat.
 5. Indien CoolBit met Opdrachtgever is overeengekomen dat de Dienst ter beschikking mag worden besteld aan klanten van Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor haar klanten. Eventuele verplichtingen, die niet nagekomen worden door deze klanten of schade welke is veroorzaakt namens of door een klant van Opdrachtgever wordt op Opdrachtgever verhaald.
 6. CoolBit hanteert als tussenpersoon een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van CoolBit gerechtvaardigd is, is CoolBit gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is CoolBit in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van de klant te verstrekken aan de klager of aan de bevoegde instanties. CoolBit zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 7. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is CoolBit gerechtigd hiervan aangifte te doen. CoolBit kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties CoolBit verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 8. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is CoolBit gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 9. Opdrachtgever vrijwaart CoolBit van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens, informatie, website(s) en dergelijke. CoolBit is tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van CoolBit in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
 10. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 11. Zonder toestemming van CoolBit is het Opdrachtgever verboden de door CoolBit verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 12. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
 13. Opdrachtgever verstrekt hierbij CoolBit een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever aan de systemen van CoolBit aangeleverde materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door CoolBit geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door CoolBit.

Artikel 9. Dataverkeer en opslagruimte

 1. CoolBit kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte en dataverkeer (de datalimiet) die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. De datalimiet wordt per maand weergegeven en vastgesteld in het Extranet.
 2. Indien Opdrachtgever de door CoolBit vastgestelde datalimiet overschrijdt, worden kosten voor het verbruik boven de datalimiet in rekening gebracht. Deze kosten worden aan het eind van de maand in rekening gebracht, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Hiervoor ontvangt Opdrachtgever een factuur. Indien Opdrachtgever minder data gebruikt dan de datalimiet toestaat kan het overgebleven dataverkeer niet meegenomen worden naar de volgende maand.
 3. In het Extranet wordt een overzicht gegeven van het op dat moment gebruikte dataverkeer en/of de op dat moment gebruikte opslagruimte. Deze informatie is leidend bij het berekenen van de door Opdrachtgever aan CoolBit verschuldigde kosten met betrekking tot overschrijding van de datalimiet. Indien Opdrachtgever van mening is dat het weergegeven verbruik in het Extranet niet in overeenstemming is met de werkelijkheid dient Opdrachtgever hierover contact op te nemen met CoolBit.
 4. Dataverkeer is al het ingaande en uitgaande dataverkeer bij elkaar opgeteld en wordt omhoog afgerond per GB.
 5. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

Artikel 10. Domeinnamen en IP-adressen

 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat CoolBit voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. CoolBit vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de schriftelijke bevestiging van CoolBit, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt CoolBit schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam/en of IP-adres namens of door Opdrachtgever.
 5. CoolBit is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van CoolBit.
 6. Indien CoolBit een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal CoolBit medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
 7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam/en of het IP-adres.
 8. CoolBit heeft het recht de domeinnaam/en of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is CoolBit gerechtigd de Domeinnaam/en of het IP-adres op te zeggen.
 10. De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van CoolBit en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van CoolBit onder hetzelfde IP-adres opereren.
 11. CoolBit heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen.

Artikel 11. Reseller activiteiten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van CoolBit door Opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens CoolBit overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van CoolBit is.
 3. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van CoolBit.
 4. Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als CoolBit Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). CoolBit kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.
 5. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens CoolBit.
 6. CoolBit biedt geen, rechtstreekse, ondersteuning aan klanten van Reseller.
 7. CoolBit zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij CoolBit een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.
 8. Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van CoolBit te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van CoolBit voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van CoolBit.
 9. Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van CoolBit.
 10. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt CoolBit het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. CoolBit aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. CoolBit is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van CoolBit voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. CoolBit is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door CoolBit gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
 4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd is het laagste van het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) en 1000 euro. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor zes maanden. Deze maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CoolBit.
 5. De aansprakelijkheid van CoolBit wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever CoolBit onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en CoolBit ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CoolBit in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht van schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij CoolBit meldt.
 7. Opdrachtgever vrijwaart CoolBit voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een Dienst, product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door CoolBit geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 13. Buiten gebruik zijn van de Dienst(en)

 1. CoolBit heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. CoolBit zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. CoolBit is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling Een buitengebruikstelling in het kader van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst heeft geen invloed op het overeengekomen downtime percentage van de Dienst.
 2. CoolBit heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal CoolBit zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. CoolBit is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. CoolBit zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DdoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat CoolBit door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van CoolBit kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 14. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij CoolBit of diens Dienstverleners.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is CoolBit toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien CoolBit door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 1.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan CoolBit, onverminderd het recht van CoolBit om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. CoolBit zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van CoolBit, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of CoolBit daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal CoolBit zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 3. Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 16. Duur en opzegging

 1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig voor een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode.
 2. Opdrachtgever mag na verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder 'een maand' opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
 3. Het vorige lid geldt alleen indien Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Indien Opdrachtgever wel vanuit beroep of bedrijf handelt, geldt een opzegtermijn van één maand tegen het einde van de duur van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast ook schriftelijk opzeggen.
 5. Indien na beëindiging blijkt dat Opdrachtgever meer betaald heeft dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, zal CoolBit het verschil binnen 30 dagen restitueren.
 6. Indien Opdrachtgever bij wijze van proef of kennismaking de Overeenkomst is aangegaan, eindigt de Overeenkomst van rechtswege bij afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
 7. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is CoolBit gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. CoolBit is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 8. Door CoolBit opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. CoolBit is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.
 9. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na de totstandkoming, tenzij CoolBit reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst.
 11. Domeinnamen zijn van het hierboven vermelde herroepingsrecht uitgesloten aangezien deze persoonlijk zijn van aard.
 12. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft CoolBit het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van CoolBit op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 17. Wijzigingen AV

 1. CoolBit behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van CoolBit of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. De opzegging dient door CoolBit uiterlijk ontvangen te zijn op de ingangsdatum van de wijziging.

Artikel 18. Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin CoolBit gevestigd is.
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Informatie en mededelingen op de website van CoolBit zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
 5. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail,communicatie per fax, en communicatie per Ticket via het Extranet mits de identiteit en integriteit van de afzender voldoende vaststaat.
 6. De door CoolBit ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 7. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer, sommige van de hiervoor genoemde gegevens kunnen via het Extranet worden gewijzigd.
 8. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de in artikel 10 genoemde dienst(en) dient Opdrachtgever ook hiervan de voornoemde wijzigingen door te geven met inbegrip van wijzigingen in gegevens van de houder, nameserver(s) en andere belangrijke wijzigingen. Het doorgeven van wijzigingen dient, indien dit niet mogelijk is via het Extranet, schriftelijk te gebeuren.
 9. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Domein beschikbaar?

Controleer beschikbaarheid Check

Klanten Extranet

Als klant heeft u de volledige controle over de afgenomen diensten via het CoolBit Klanten Extranet.

Inloggen Klanten extranet

Webmail

Overal ter wereld toegang via uw e-mail bij CoolBit, gewoon via een webbrowser.

Webmail Webmail